Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest niedziela 18.04.2021 , Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Goœcisławy

Zasoby i warunki środowiska w gminie

Warunki klimatyczne

Średnie temperatury w gminie Krasne w styczniu w latach 1981-2010 r (według IMGW) to -2°C/-3°C, w lecie natomiast 17/18° C. Opady na terenie gminy Krasne zaliczane są do jednych z niższych w skali kraju. Dla stycznia wynoszą średnio 20-30 mm, natomiast dla lipca 60-70 mm. Wiatry na terenie gminy to wiatry zachodnie i południowo-zachodnie (w miesiącach zimowych) oraz północno-zachodnie (w miesiącach letnich). Okres wegetacyjny warunkujący rozwój roślinności trwa zwykle około 210 dni.

Budowa geologiczna

Pod względem geologicznym gmina leży w granicach jednostki tektonicznej Wyniesienia Mazursko-Suwalskiego.

Utwory powierzchniowe gminy to utwory czwartorzędowe zlodowacenia środkowopolskiego stadiału północno-mazowieckiego. Są to w większości gliny zwałowe i ich zwietrzeliny, piaski i żwiry pochodzenia lodowcowego. W południowo-wschodniej części lokalnie mogą występować mady rzeczne, torfy i namuły.

Utwory czwartorzędowe podścielone są utworami trzeciorzędowymi – jeziornymi iłami plioceńskimi, lądowymi piaskami mioceńskimi i morskimi piaskami oligoceńskimi. Sumaryczna miąższość utworów trzeciorzędowych wynosi około 200m.

Budowa geologiczna nie stwarza barier dla rozwoju gminy.

Zgodnie z rejestracją i inwentaryzacją naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie całego kraju (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych)  na terenie gminy Krasne nie występują udokumentowane osuwiska. Nie występują także obszary predysponowane do występowania ruchów masowych.

Rzeźba terenu

Gmina Krasne położona jest w granicach mezoregionu Wysoczyzny Ciechanowskiej. Należy do podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionu Niziny Północnomazowieckiej. Wysoczyzna Ciechanowska rozciąga się na powierzchni około  2 570 km² między Równiną Raciąską, doliną Wkry (od zachodu), Wzniesieniami Mławskimi (od północy), Równiną Kurpiowską, Doliną Dolnej Narwi (od wschodu), Kotliną Warszawską (od południa). Rzeki Wysoczyzny spływają na południe. Jest to region typowo rolniczy, z mało urozmaiconą rzeźba terenu – typowo równinny.

Warunki geologiczno - inżynierskie

Budowa geologiczna, stosunki wodne i zachodzące na danym obszarze procesy geomorfologiczne są zasadniczymi elementami decydującymi o warunkach geotechnicznych terenu dla rozwoju budownictwa. Warunki geologiczne dla posadowienia budynków na przeważającej części gminy są dobre.

Do obszarów niekorzystnych  do posadowienia budynków należą:

 • obszary den nieprzewietrzanych dolin,
 • skarpy dolin rzecznych,
 • tereny, gdzie w utworach powierzchniowych dominują grunty niespoiste tj. piaski luźne,
 • podmokłe obniżenia terenu.

Surowce mineralne

Na terenie gminy Krasne nie występują udokumentowane złoża kruszyw naturalnych.

Szata roślinna

Na terenie gminy dominują grunty rolne, zwłaszcza grunty orne. Pozostałe tereny rolne stanowią sady, łąki i pastwiska. Gospodarka rolna oparta jest na uprawie pszenicy, jęczmienia, mieszanki zbożowej, buraków cukrowych, przenżyta, ziemniaków. Uprawiane są również rośliny przemysłowe takie jak rzepak, ale pole powierzchni ich zasiewu nie przekracza 1% pola powierzchni gminy.

Lasy na terenie gminy Krasne stanowią zaledwie ok. 5% pola powierzchni gminy. W lasach przeważają zbiorowiska lasów wilgotnych, zajmując ok. 55% pola powierzchni kompleksów leśnych. Stosunkowo duże pole powierzchni zajmują też lasy świeże wilgotne (25,86%). Łącznie zajmują one ponad 80% powierzchni leśnych w gminie.

Na terenie gminy nie występują powierzchniowe tereny chronione, znajdują się tu natomiast dwa pomniki przyrody:

 • lipa drobnolistna we wsi Brzozowo Małe (nr rej. 120/180/81),
 • lipa drobnolistna w Krasnem przy kościele (nr rej. 446/507/98).

Świat zwierząt

Warunki środowiskowe, zwłaszcza mała lesistość gminy i stosunkowo niska wartość przyrodnicza decydują o ubogiej różnorodności zwierzęcej. W strukturze zwierzęcej najpopularniejsze są kuropatwy, bażanty, zające. Występują tu także, sarny, dziki i kaczki.

Powiązania przyrodnicze

Teren gminy Krasne znajduje się poza zasięgiem głównych korytarzy ekologicznych wyznaczanych w ramach sieci ECONET-PL (gmina leży ok. 10 km na południowy zachód od najbliższego korytarza).

Tereny zieleni w gminie nie mają charakteru ciągłego i nie zawsze łączą się z terenami zieleni występującymi na obszarze gmin sąsiednich. Są stosunkowo rozdrobnione i poprzecinane zabudową zagrodową, co utrudnia swobodną migracje zwierząt i roślin.

Za najcenniejsze elementy środowiska przyrodniczego gminy należy uważać:

 • doliny rzeczne,
 • większe kompleksy leśne,
 • rolnicze tereny otwarte.

Wody powierzchniowe

Gmina Krasne leży w dorzeczu Narwi. Głównym ciekiem kształtującym warunki hydrologiczne gminy jest rzeka Pełta. Płynie ona z północy na południe wzdłuż zachodniej granicy gminy, stanowiąc główny ciek odwadniający analizowanego terenu.

Przez gminę Krasne przepływają następujące cieki:

 • Pełta – prawobrzeżny dopływ Narwi, oraz jej dopływy:
  • dopływ spod Nowokrasnego,
  • dopływ spod Klonowa (odcinek ok. 100 m),
  • dopływ w Pęczkach-Kozłowie;

oraz cieki, które swoje źródła mają na terenie gminy:

 • dopływ z Bartołd – lewobrzeżny dopływ dopływu z Zielonej,
 • dopływ z Janina Starego – lewobrzeżny dopływ dopływu z Zielonej,
 • dopływ z Zielonej – prawobrzeżny dopływ Węgierki,
 • dopływ z Mielewa – prawobrzeżny dopływ Pełty,
 • dopływ z Mosaków – prawobrzeżny dopływ Węgierki,
 • dopływ ze Żbików – prawobrzeżny dopływ Węgierki,
 • dopływ z Zaręb – prawobrzeżny dopływ dopływu z Mosaków,
 • dopływ z Chełch – prawobrzeżny dopływ dopływu z Zielonej.

Na terenie gminy Krasne rzeka Pełta przepływa w obrębie wysoczyzny. Górny fragment (powyżej wsi Milewo Rączki) ma charakter typowej dolinki fluwialno-denudacyjnej. Dno doliny na ogół jest suche i płaskie, lokalnie nieckowate. Dolny odcinek stanowi właściwą dolinę rzeczną o płaskim i na ogół podmokłym dnie zbudowanym z piasków rzecznych zalegających na glinie.

Pozostałe cieki mają przebieg równoleżnikowy. Dna ich dolin są płaskie, podmokłe o szerokości 100-200 m. Posiadają łagodne zbocza. W obrębie poszczególnych dolin i ich dolinkach bocznych, w obniżeniach terenowych często stagnują wody. Część zagłębień została sztucznie wciągnięta we współczesny odpływ poprzez rowy i kanały odwadniające.

Wody podziemne

Gmina leży w obrębie jednolitych części wód podziemnych nr 50, w obrębie Środkowej Wisły, co zajmuje powierzchnię 6144,09 km². Na tym terenie wyróżniono dwa piętra wodonośne: czwartorzędowe i palegeńskie-neogeńskie. Użytkowe poziomy wodonośne związane są głównie z piętrem czwartorzędowym. Piętro kredy jest słabo rozpoznane. W obrębie czwartorzędowym wyróżniono 3 poziomy wodonośne, które często ze względu na urozmaiconą glacitektonikę nie tworzą ciągłości. Piętro czwartorzędowe tworzy skomplikowany system hydrostrukturalny i hydrodynamiczny o bardzo zróżnicowanych warunkach hydrogeologicznych, zbudowany z wielu zawodnionych warstw piaszczysto-żwirowych, zalegających na zmiennych głębokościach.

Gmina leży w granicach nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Subniecka Warszawska GZWP nr 215. Jest to piętro wód pochodzenia paleogeńko-neogeńskiego o powierzchni ok. 51 000 km² i mieści się w obrębie regionu I mazowieckiego. Jego zasoby szacuje się na 250,0 tys. m³/d.

Gleby

Gmina Krasne charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem typów gleb. Są to głównie gleby brunatne właściwe i wyługowane oraz czarne ziemie. Ze względu na dużą zawartość pyłów, iłów, glin ciężkich i lekkich oraz piasków gliniastych mocnych zalegających na podłożu z iłów i glin gleby te są słabo przepuszczalne, o głębokim poziomie próchnicznym, bogate w składniki mineralne. Pod względem kompleksów przydatności rolniczej należą one do kompleksów: 1 – pszennego bardzo dobrego, 2 – pszennego dobrego i 4 – pszenno-żytniego oraz miejscami do kompleksu 8 – zbożowo-pastewnego mocnego.

W okolicach miejscowości Pęczki-Kozłowo, Kozin, Mosaki-Stara Wieś i Zielona występują gleby bielicowe i brunatne wytworzone z piasków gliniastych lekkich lub z piasków na podłożu glin. Są bardziej przepuszczalne i mniej zasobne w składniki pokarmowe. Są to kompleksy typowo żytnio-ziemniaczane – 5 żytni dobry.

W rejonach wsi Mosaki-Stara Wieś, Kraski-Ślesice, Pęczki-Kozłowo, Zielona, Milewo-Rączki, Kozin, Wężewo i Helenów występują też gleby wytworzone na piaskach słabo gliniastych, na podłożu z piasków luźnych. Mają one stosunkowo niską wartość dla produkcji rolniczej i zaliczane są do 6 kompleksu żytniego słabego.

W dolinie rzeki Pełty oraz we fragmentach dolin bocznych i zagłębieniach terenowych występują gleby mułowo-torfowe lub czarne ziemie. Są stosunkowo urodzajne i zaliczane są do kompleksu 2 - użytki zielone średnie. W rejonach miejscowości Kozin i Mosaki-Stara Wieś występują też użytki zielone słabsze jakościowo zaliczane do kompleksu 3z – słabe i bardzo słabe.

Gmina Krasne posiada bardzo duży odsetek gleb wysokich klas bonitacyjnych, stwarzając korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa. Gleby II-III klas stanowią ponad 50% powierzchni gminy.

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications