Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest wtorek 09.03.2021 , Imieniny: Dominika, Franciszki, Katarzyny

Gmina Krasne

Powszechny Spis Rolny 2020

Od 1 września do 30 listopada na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Termin przeprowadzenia spisu rolnego:

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Obowiązek przekazania danych:

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
  • osób prawnych;
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Podstawa prawna przeprowadzenia spisu rolnego:

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Metody przeprowadzania spisu rolnego:

Spis rolny przeprowadzony zostanie w następujących formach:

  • samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego;
  • wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego,
  • bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Bezpieczeństwo danych:

Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 443).

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie pouczani są o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie oraz składają pisemne przyrzeczenie o następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Cel spisu rolnego:

Celem spisu rolnego jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi.

Spis pozwoli także na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010–2020.

Dodatkowe informacje:

Na terenie gminy Krasne pracami spisowymi kieruje Wójt – jako Gminny Komisarz Spisowy przy pomocy Gminnego Biura Spisowego, które znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Krasnem ul, Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne.  Kontakt telefoniczny: 236710017.

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications