Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest czwartek 09.04.2020 , Imieniny: Mai, Marcelego, Wadima

koronawirus_baner

Gmina Krasne

Gospodarka odpadami

NOWY  SYSTEM  GOSPODARKI  ODPADAMI  KOMUNALNYMI
NA  TERENIE  GMINY  KRASNE


Od 1 lipca 2013 r. Gmina Krasne przejęła obowiązki odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych. Każdy właściciel nieruchomości będzie miał zagwarantowane odbieranie odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną opłatę.
Firmą wyłonioną w drodze przetargu, która zajmować się będzie odbieraniem odpadów komunalnych jest MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. z PRZASNYSZA.
W nowym systemie odpady będą odbierane z następującą częstotliwością:
1.z zabudowy jednorodzinnej (odpady zmieszane i segregowane) – raz na miesiąc,
2.z zabudowy wielorodzinnej (osiedla spółdzielni w Krasnem, budynki wielorodzinne
w Milewie-Szwejkach) – raz na 2 tygodnie.

Nowy system ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację odpadów, mniejsze zaśmiecenie środowiska. Segregacja odpadów nie jest skomplikowanym procesem. Odpady należy wrzucać do odpowiednich pojemników lub worków. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej będą dostarczane przez firmę odbierającą odpady, w ramach uiszczonej w gminie opłaty. Firma, przy każdym odbiorze odpadów, przekaże po jednym worku dla poszczególnych frakcji opisanych poniżej. Nie dopuszcza się gromadzenia odpadów w workach innych niż dostarczone przez odbiorcę odpadów komunalnych. W zabudowie wielorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów służą pojemniki 1100-litrowe ustawione na osiedlach.

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW:


worki zielone na szkło – w zabudowie jednorodzinnej
pojemniki o pojemności 1100 litrów na szkło – w zabudowie wielorodzinnej
wrzucamy:

- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
- szklane opakowania po kosmetykach.

worki żółte – w zabudowie jednorodzinnej
pojemniki o pojemności 1100 l - w zabudowie wielorodzinnej (opisane „frakcja sucha”)
wrzucamy:

- butelki plastikowe po napojach,
- opakowania z tworzyw sztucznych po kosmetykach i środkach czystości,
- plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, margarynach),
- folie opakowaniowe, torebki foliowe,
- nakrętki z tworzywa sztucznego oraz metalu,
- opakowania aluminiowe, stalowe (puszki po napojach i konserwach, folię aluminiową),
- opakowania wielomateriałowe (opakowania typu tetra pak po mleku, sokach i napojach),
- sznurek i linki z tworzyw sztucznych.

Przed wyrzuceniem papieru usuń wszystkie zszywki, klamerki i inne elementy metalowe lub plastikowe.
Opakowania należy przed wyrzuceniem opróżnić z resztek zawartości, ostatecznie umyć niewielką ilością wody i zgnieść.

UWAGA! Wszystkie pozostałe odpady komunalne, nie wymienione w powyższych kategoriach, należy umieszczać w pojemniku na zmieszane odpady komunalne.
Odpady ulegające biodegradacji można kompostować na terenie własnej nieruchomości.

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest regularne uiszczanie opłat za odpady.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej  nalicza samodzielnie i przedstawia w formie deklaracji, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięczną stawkę ustaloną przez Radę Gminy Krasne.

Wysokość miesięcznych stawek opłat uchwalonych przez Radę Gminy Krasne uzależniona jest od tego, czy odpady będą zbierane selektywnie, czy też nie i wynoszą obecnie:
7,00 zł/osobę – przy selektywnej zbiórce
12,00 zł/osobę – bez selektywnej zbiórki.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w okresach kwartalnych, do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału, czyli
w następujących terminach:
1) za okres I kwartału – do dnia 31 stycznia
2) za okres II kwartału – do dnia 30 kwietnia
3) za okres III kwartału – do dnia 31 lipca
4) za okres IV kwartału do dnia 31 października

Opłatę należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy Krasne lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy BS Przasnysz O/Krasne

36 8924 0007 0030 0156 2003 0001

Mieszkańcy osiedli wielorodzinnych w Krasnem i bloku wielorodzinnego w Milewie-Szwejkach wnoszą opłatę odpowiednio do Spółdzielni lub Wspólnoty.
System gospodarki odpadami na terenie Gminy Krasne obejmie również następujące frakcje odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- przeterminowane leki,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyte opony.

Sposób postępowania z wyżej wymienionymi frakcjami odpadów:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dowóz własny do punktów zbiórki organizowanych co najmniej 2 razy w roku (wiosną i jesienią). Informacja o terminach i miejscach zbiórki podawana będzie do publicznej wiadomości;
- odpady wielkogabarytowe – dowóz własny do punktów zbiórki organizowanych
co najmniej 2 razy w roku (wiosną i jesienią). Informacja o terminach i miejscach zbiórki podawana będzie do publicznej wiadomości;
- przeterminowane leki – należy przekazywać do punktów zbiórki znajdujących się
w placówkach służby zdrowia, które będą wyposażone w odpowiednie pojemniki;
- zużyte baterie i akumulatory – zużyte baterie można wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w szkołach, urzędzie gminy; stary akumulator można oddać w sklepie przy zakupie nowego akumulatora.

Wszystkie wymienione wyżej frakcje odpadów jak również zużyte opony, opakowania po środkach ochrony roślin, chemikalia (kwasy, rozpuszczalniki, farby) mogą być również dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscu i terminach wyznaczonych przez gminę. Wójt Gminy Krasne poda do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Krasne oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wykaz odbieranych w nim frakcji odpadów oraz terminy i godziny jego funkcjonowania.
Do czasu uruchomienia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Krasne ww. odpady będą zbierane 2 razy w roku. O miejscach i terminach zbiórki zostaną Państwo powiadomieni.
W przypadku odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych – jest możliwość zamówienia na własny koszt pojemnika/kontenera od firmy posiadającej wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krasne.

DEKLARACJE

- Złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości jest obowiązkiem wynikającym z ustawy.
- Właściciel nieruchomości zamieszkałej składa do Wójta Gminy Krasne deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Właściciel ma obowiązek zaktualizowania deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
- W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zobacz Deklaracje

Informacje w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krasnem osobiście lub pod nr tel. 23 6710017, 23 6710433.
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej: www.krasne.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications