Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest wtorek 02.06.2020 , Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny

koronawirus_baner

Gmina Krasne

Informacja dotycząca odpadów komunalnnych

01.04.202013:49

redaktor

segregacjaUwaga obligatoryjna segregacja odpadów komunalnych. Wszyscy mieszkańcy będą zobowiązani prowadzić segregację odpadów komunalnych.

>> deklaracja na odpady <<

 

Szanowni Państwo,

w dniu 1 kwietnia 2020 r. wejdą w życie uchwały Rady Gminy Krasne, które wprowadzają kilka zmian w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Konieczność podjęcia uchwał wynikała z zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579).

Najważniejszą zmianą, jaką wprowadziła ww. ustawa jest obligatoryjna segregacja odpadów komunalnych. Wszyscy mieszkańcy będą zobowiązani prowadzić segregację odpadów komunalnych w następujący sposób:

 • metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe (np. kartony po sokach, mleku, śmietanie) do worków/pojemników koloru żółtego, oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
 • szkło i opakowania ze szkła do worków/pojemników koloru zielonego, oznaczonych napisem „SZKŁO”,
 • papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury do worków/pojemników koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „PAPIER”,
 • odpady biodegradowalne (np. resztki kuchenne, odpady ogrodowe) do worków/pojemników koloru brązowego, oznaczonych napisem „BIO”,
 • odpady resztkowe, których nie da się posegregować (np. popiół, pampersy, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, pojemniki pod ciśnieniem – po dezodorantach, lakierach do włosów, odświeżaczach powietrza itp.) do pojemników na zmieszane odpady komunalne.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian i wynosi 17 zł/miesiąc od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Brak segregacji lub niewłaściwa segregacja skutkować będzie nałożeniem na właściciela nieruchomości opłaty podwyższonej, która wynosić będzie:

 • w 2020 roku – dwukrotność opłaty podstawowej, a zatem 34 zł/miesiąc od osoby,
 • od 2021 roku – trzykrotność opłaty podstawowej, a zatem 51 zł/miesiąc od osoby.

Opłaty podwyższone nakładane będą w drodze decyzji administracyjnej.

Ponadto przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się do 15-go dnia miesiąca, którego dotyczy opłata. Dopuszcza się wnoszenie opłat za więcej niż jeden miesiąc.

Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy BS Przasnysz O/Krasne nr:  76 8924 0007 0030 0156 2003 0154, wskazując jako odbiorcę Urząd Gminy Krasne, w tytule przelewu – „opłata za odbiór odpadów”, imię i nazwisko osoby oraz okres, których dotyczy opłata.

W przypadku nieuregulowania należnej opłaty w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku

Od 1 kwietnia 2020 r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi będą mieli możliwość uzyskania zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zadeklarowania posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Wysokość zwolnienia wynosić będzie 2 zł/miesiąc od osoby, zatem opłata w takim przypadku wynosić będzie 15 zł/miesiąc od osoby zamieszkującej nieruchomość. Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi >>> wzór deklaracji  <<<

W obecnej sytuacji (stan epidemii) nie jest możliwe weryfikowanie deklaracji o kompostowaniu poprzez oględziny na terenie nieruchomości, w związku z czym do deklaracji należy dołączyć zdjęcie kompostownika. Skan lub zdjęcie wypełnionej deklaracji oraz zdjęcie kompostownika należy przesłać na adres e-mail Urzędu Gminy: ug_krasne@krasne.pl.
Po zweryfikowaniu zadeklarowanej informacji o kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku przyznawane będzie zwolnienie z części opłaty.
Kiedy będzie to już możliwe, zostaną przeprowadzone oględziny zgłoszonych kompostowników.

W razie stwierdzenia w drodze oględzin nieruchomości, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów:

 • nie posiada kompostownika przydomowego, lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, lub
 • uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności zadeklarowanej informacji ze stanem faktycznym - wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa wyżej.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zwalnia się właścicieli tych nieruchomości z posiadania pojemnika lub worka na te odpady, jeżeli kompostowanie zapewni zagospodarowanie całego strumienia powstających na nieruchomości bioodpadów.

Do kompostowania przeznacza się:

 • części uprawianych roślin,
 • ściętą trawę, liście, drobne gałęzie, chwasty, spadłe owoce,
 • odpady z owoców i warzyw,
 • fusy po herbacie i kawie,
 • skorupki od jajek.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications