Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest poniedziałek 30.03.2020 , Imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda

koronawirus_baner

Gmina Krasne

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy w 2020 r

26.02.202010:47

redaktor

herbZwołuje II w 2020 roku sesję Rady Gminy w Krasnem, która odbędzie się w dniu 04 marca 2020 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I w 2020 roku sesji Rady Gminy Krasne.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu informacji o kandydatach na ławników.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/50/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2020-2036.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Krasne na 2020 rok.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Informacja Wójta o pracach w okresie między sesjami.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jarosław Falkowski

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications