Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest piątek 22.03.2019 , Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

Gmina Krasne

Komunikaty

21.06.201809:34

redaktor

obszar_ochronny_1linia_Komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu o nakazach i zakazach wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

 

Nakazy wynikające z ww. rozporządzenia dotyczące świń na obszarze ochronnym:

1) utrzymywanie świń w gospodarstwie:

a) w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi,
b) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

a) wejściami do gospodarstwa, w któiym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m,
b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość - nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa

- a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
Przepisu ust. 1 pkt 4 lit. b nie stosuje się, jeżeli przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

4a) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;

5) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;

6) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;

7) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;

8) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzym5rwane świnie;

9) posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świń w gospodarstwie.

Zakazy wynikające z ww. rozporządzenia dotyczące świń na obszarze ochronnym.

W gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się:

1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wimsa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.

2. Wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

3. Prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.

4. Na obszarze ochronnym, zakazuje się:

a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne łub odłowie takich
zwierząt.

5. Nakazuje się oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję, po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczenia na obszarze ochronnym lub obszarze zagrożenia, łub obszarze objętym ograniczeniami, łub z tych
obszarów.

6. Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu, o którym mowa w ust. 1, jest przechowywany przez podmiot, który dokonał przemieszczenia określonego w ust. 1, przez 3 lata od dnia zakończenia tego przemieszczenia.

7. Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu po ostatnim przemieszczeniu świń łub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń albo jego kopia są przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

8. Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń, zawierające:

1) dane identyfikacyjne wystawiającego świadectwo;
2) numer świadectwa;
3) liczbę przemieszczanych świń;
4) numery identyfikacyjne świń;
5) miejsce pochodzenia świń;
6) miejsce przeznaczenia świń;
7) określenie środka transportu świń oraz jego numer rejestracyjny;
8) poświadczenie spełniania przez świnie wymagań zdrowotnych określonych w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
9) datę wystawienia oraz pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii.

9. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przemieszczane świnie zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. poz. 189).

10. Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, od świń chorych lub ze świń padłych, u których w wyniku przeprowadzonego badania klinicznego nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.

11. Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia.

>>> pobierz komunikat <<<

Zakazy wynikające z ww. rozporządzenia dotyczącego dzików na obszarze ochronnym.

1. Zakazuje się wysyłania dzików z obszaru ochronnego poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:

1) punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny;
2) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

3. Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym mogą opuścić punkty i zakłady, o których mowa w ust. 2, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania łaboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

4. W punktach i zakładach, o których mowa w ust. 2, tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń.

5. Zakazuje się wysyłania świeżego mięsa pozyskanego z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

6. Dopuszcza się wysyłanie świeżego mięsa pozyskanego z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.
 

Nakazy wynikające z ww. rozporządzenia dotyczącego dzików na obszarze ochronnym.

1. Nakazuje się znakowanie:

1) świeżego mięsa otrzymanego z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso - specjalnym znakiem weterynaryjnym.

2. Znak, o którym mowa w ust. 1, ma kształt koła i zawiera:

1) w górnej części - litery „PL”;
2) w środku - weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;
3) w dolnej części - litery „IW”.

3. Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń z każdego dzika padłego lub odstrzelonego na obszarze ochronnym lub dostarczonego do położonych na tych obszarach punktów lub zakładów, o których mowa w § 14 ust. 2.

>>> pobierz komunikat <<<

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications