Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest środa 19.06.2019 , Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii

Gmina Krasne

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy w 2018 r

11.06.201812:27

redaktor

Na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.  U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm. ) zwołuję IV w 2018 roku sesję Rady Gminy w Krasnem, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem.

 

Porządek obrad    
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2017 r.
a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne wraz z informacją o stanie mienia za 2017 rok.
b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Krasne za 2017 rok.
c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu gminy Krasne za 2017 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
d) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Krasnem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
e) dyskusja
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Krasne za 2017 rok.
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Krasne za 2017 rok.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał.
a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
b) podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasne.
c) podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Krasne.
d) w sprawie  zmiany uchwały Nr III/24/2017 Rady Gminy Krasne dnia 24 maja 2017 r. w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na  zakup koparko-ładowarki.
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2018-2032.
f) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2018 rok.
6. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Przyjęcie protokołu z III w 2018 roku sesji Rady Gminy.
9. Zakończenie sesji.

                                Przewodniczący Rady Gminy

                                       Jarosław Falkowski

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications