Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest sobota 24.06.2017 , Imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Gleby

     Na terenie gm. Krasne gleby wykazują stosunkowo małe zróżnicowanie pod względem typów jak i kompleksów przydatności rolniczej.
     Typologicznie należą głównie do gleb brunatnych właściwych i wyługowanych oraz w dużej ilości do czarnych ziem. Są to gleby zwięzłe o składzie mechanicznym pyłów, iłów, glin ciężkich i lekkich oraz piasków gliniastych mocnych zalegających na zwięźlejszym podłożu iłów lub glin. Pod względem własności fizycznych są słabo przepuszczalne, o głębokim poziomie próchnicznym i zasobne w składniki mineralne.
     Pod względem przydatności rolniczej dominują (ok. 79 % gruntów ornych) gleby zaliczane do kompleksu l - pszennego bardzo dobrego, 2 - pszennego dobrego i 4 - pszenno-żytniego oraz miejscowo 8 - zbożowo-pastewnego mocnego. Są one szczególnie przydatne pod uprawy roślin o dużych wymaganiach, przede wszystkim pszenicy i buraków cukrowych.
     W rejonach miejscowości Pęczki-Kozłowo, Kozin, Mosaki-Stara Wieś i Zielona występują (w postaci większych enklaw) gleby bielicowe i brunatne wytworzone z piasków gliniastych lekkich lub z piasków na podłożu glin. Ze względu na lżejszy skład mechaniczny i głębiej położone zwięźlejsze podłoże są bardziej wrażliwe na suszę oraz mniej zasobne w składniki pokarmowe. Kwalifikowane są jako typowo żytnio-ziemniaczane (kompleks 5 - żytni dobry) nadające się również pod uprawę jęczmienia, owsa i koniczyny białej. Plony roślin uprawnych w znacznym stopniu uzależnione są od ilości i rozkładu opadów atmosferycznych w okresie wegetacyjnym.
     Gleby wytworzone z piasków słabo gliniastych głębokich na podłożu piasków luźnych stanowią niewielki udział gruntów ornych (ok. 9 %) i skupione są w rejonie miejscowości Mosaki-Stara Wieś, Kraski-Ślesice, Pęczki-Kozłowo, Zielona, Milewo-Rączki, Kozin, Wężewo i Helenów. Są to gleby małokorzystne do produkcji rolnej zaliczane głównie do 6 - go kompleksu przydatności rolniczej (żytni słaby) przydatne pod uprawę żyta, ziemniaków a w miejscach wilgotniej szych owsa, seradeli i warzyw.
     Trwałe użytki zielone występują głównie w dolinie rzeki Pełty oraz fragmentach dolin bocznych i zagłębieniach terenowych i zajmują ok. 6 % powierzchni użytków rolnych. Zaliczane są do gleb mułowo-torfowych lub czarnych ziem i w większości należą do urodzajnych (kompleksu 2z tj. użytki zielone średnie).
 

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications