Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest sobota 24.06.2017 , Imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Budowa geologiczna

     Pod względem geologicznym gmina Krasne leży w obrębie jednej jednostki tektonicznej - Wyniesienia Mazursko-Suwalskiego. Wyniesienie to pokrywają utwory trzeciorzędowe (m. in. iły pstre pliocenu, piaski mioceńskie i oligoceńskie) o miąższości ca 200 m, w podłożu których zalegają głębokie serie mezozoiczne i paleozoiczne. Strop utworów mezozoiku znajduje się na głębokości ok. 300 m, a ich spąg na głębokości 1700 - 1800 m warstwy mezozoiczne zalegają pod kątem kilku stopni w kierunku południowo - zachodnim.
     Obszar gminy pokrywają utwory czwartorzędowe zlodowacenia środkowopolskiego stadiału północnomazowieckiego. Są to przede wszystkim gliny zwałowe o miąższości ca 20 m, piaski i żwiry lodowcowe oraz piaski i żwiry fluwioglacjalne o miąższości do kilkunastu metrów w południowej części gminy (rejon między Zalesiem a Mosakami).
     Utwory czwartorzędowe budujące powierzchnię terenu gminy charakteryzują się znaczną miąższością – 100 - 140 m i obejmują wiele serii utworów lodowcowych, wodnolodowcowych i zastoiskowych związanych z kilkakrotnym nasuwaniem się lądolodu na ten obszar. Poniżej utworów lodowcowych stadiału północnomazowieckiego występują utwory interglacjału mazowieckiego oraz utwory związane ze zlodowaceniem południowopolskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications